Giọng đọc

Giọng đọc Nữ

Ms Hằng

Ms Hằng

Ms Thảo

Ms Linh

Ms Giang

Ms Thúy

Giọng đọc Nam

Mr Tùng

Mr Tuấn

Mr Thành

Mr Cảnh Trà

Mr Tùng

Mr Tuấn

Giọng đọc tiếng Anh

Ms Linh

Mr Tuấn

Mr Tuấn

Giọng đọc Khác

Mr Thắng - Ms Thương

Mr Thắng - Ms Giang

Mr Thành