Giọng đọc

Giọng đọc Nữ

Ms Hà

Ms Hằng

Ms Thảo

Ms Linh

Ms Giang

Ms Thúy

Ms Thúy

Ms Hằng

Giọng đọc Nam

Mr Tùng

Mr Tuấn

Mr Thành

Mr Cảnh Trà

Mr Tùng

Mr Tuấn

Giọng đọc tiếng Anh

Mr Tuấn

Mr Tuấn

Ms Hà

Ms Linh

Giọng đọc Lời dẫn; Lời tựa

Mr Bình

Mr Bình

Mr Bình

Giọng đọc Khác

Mr Thắng - Ms Thương

Mr Thắng - Ms Giang

Mr Thành